Dzisiaj jest: 25.4.2024, imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
WYBIERZ JĘZYK

Regulamin Plebiscytu Tomik Roku 2023

Regulamin


Postanowienia ogólne
1.Plebiscyt na najlepszy Tomik Roku 2023 roku (zwany dalej „Plebiscytem”) organizuje Wydawca Portalu www.pisarzeipoeci.pl
2. Koordynatorem Plebiscytu jest Administrator Portalu, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: plebiscytpisarzeipoeci@gmail.com
3. Plebiscyt o pełnej nazwie "Tomik Roku 2023".

I Etap
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ – NOMINOWANIE KSIĄŻEK
4.Nominowania do udziału w plebiscycie dokonuje specjalnie powołana komisja składająca się z Recenzentów oraz osób zajmujących się czynnie literaturą – współpracujących z Wydawcą.
5. Warunkiem udziału w Plebiscycie jest:
  1. Wydanie tomiku lub innej publikacji zawierającej wiersze w 2023 roku, w języku polskim.
  2. Posiadanie konta przez Autora na jednym z portali oraganizatora.
  3. Uzyskanie nominacji.
6. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) publikowany jest na stronie Organizatora pod adresem:
https://pisarzeipoeci.pl/strona/regulamin-plebiscytu-tomik-roku-2023
7. Przebieg Plebiscytu jest w dużej części zautomatyzowany. Wyniki (głosy) zlicza automatycznie oprogramowanie Portalu.
Oddanego wcześniej głosu nie można już wycofać.

8. Do dnia 28.12.2023 r. na stronie internetowej Organizatora zostanie opublikowana ostateczna lista nominowanych i zweryfikowanych książek oraz ich autorów do udziału w Plebiscycie.
Data 1 stycznia 2024 roku to dzień rozpoczęcia głosowań.
Zakończenie głosownia nastąpi dn. 21 stycznia 2024 roku.
O dacie ogłoszenia wyników poinformuje organizator w osobnym komunikacie.


II Etap
GŁOSOWANIE

9. Głosujemy wyłącznie na stronie Portalu www.pisarzeipoeci.pl, na jedną wybraną z 20 nominowanych książek.
10. Głosowanie polega na jednorazowe kliknięcie we wskazane kółko przy jednym z wybranych tytułów.
Wyniki głosowań są na bieżąco aktualizowane i widoczne na stronie w formie procentowej z sumy wszystkich oddanych głosów w danym czasie. Jest to wyliczony procent głosowań na daną książkę z całej puli 20 nominowanych pozycji (100%).

11. Oddanie głosu na wybraną przez siebie książkę nie wymaga logowania się w systemie, ani podawania swoich danych osobowych.
Tym samym, jako nieliczny portal NIE ZBIERAMY DANYCH OSÓB GŁOSUJĄCYCH.
Po oddaniu głosu wyświetli się komunikat informujący czy głos został przyjęty lub nie.
System nie przyjmie głosu w przypadku wcześniejszego głosowania z tego samego IP internetu lub podczas zaznaczenie dwóch lub więcej tytułów.
12. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są wszystkie osoby korzystające z internetu bez względu na obywatelstwo, wiek i miejsce zamieszkania.


ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW PLEBISCYTU

13. Zwycięzcą Plebiscytu zostaje książka-tomik z największą ilością głosów, choć podczas głosowań widoczne są tylko wyniki procentowe. Taki sposób prezentacji wyników pozwala na przyznanie dodatkowych nagród (pkt. 16e) dla większej ilości nominowanych książek z uwzględnieniem minimum procentowego uzyskania głosów. Matematycznie może być to aż 10 dodatkowych nagród.
14. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie Portalu najpóźniej w dniu 31 stycznia 2024 roku w sposób następujący:
- Ogłoszona zostanie lista zwycięzców tzw. „Złota dziesiątka" Najlepszych Tomików 2023 roku w kolejności wg największej ilości uzyskanych indywidualnie głosów, a na niej szczególnie oznaczony: Zwycięzca, zdobywca II miejsca, zdobywca III miejsca i tomik(i) Wyróżniony(-e).
- Pozostała „dziesiątka” zajmująca miejsce 11-20 nie będzie klasyfikowana w kolejności miejsc, a jej poszczególne wyniki (uzyskane głosy) nie będą publikowane, poznają je wyłącznie autorzy swoich tomików. Oficjalnie będzie to tzw. "Srebrna dziesiątka" Najlepszych Tomików 2023 roku. Przy takim sposobie bulikowania wyników Plebiscytu nikt nie będzie wskazany, jako ostatni, przedostatni itp. ...tutaj nie ma przegranych.

15. Dodatkowo z wszystkich książek biorących udział w Plebiscycie Organizator wyłoni książkę (lub książki) z pośród biorących udział w Plebiscycie, które otrzymają tytuł:  „Wyróżnienie” w Plebiscycie Tomik Roku 2023” oraz specjalną nagrodę określoną w pkt. 16 a.NAGRODY W PLEBISCYCIE
16.Nagrody:
a) za Wyróżnienie książki (zgodnie z pkt. 15) autor(-ka) otrzyma możliwość bezpłatnego reklamowania swojej książki w formie wyświetlonej grafiki na Stronie Głównej Portalu Pisarze i Poeci pl oraz na jednym wybranym Portalu wchodzącego w skład Sieci Portali przez okres do 31 grudnia 2024 roku.
b) za zajęcie 3-go miejsca autor(-ka) otrzyma możliwość bezpłatnego reklamowania swojej książki w formie graficznej na Stronie Głównej dwóch z wybranych Portali wchodzących w skład Sieci Portali oraz na Stronie Głównej Portalu Pisarze i Poeci pl do dnia 31 grudnia 2024 roku.
c) za zajęcie 2-go miejsca autor(-ka) otrzyma możliwość bezpłatnego reklamowania swojej książki w formie graficznej na Stronie Głównej trzech z wybranych Portali wchodzących w skład Sieci Portali oraz na Stronie Głównej Portalu Pisarze i Poeci pl do dnia 31 grudnia 2024 roku.
d) Zwycięski tomik w Plebiscycie otrzyma tytuł „Tomik Roku 2023”, a jego autor(-ka) otrzyma możliwość bezpłatnego reklamowania swojej książki w formie graficznej na Stronie Głównej Portalu Pisarze i Poeci pl oraz na pięciu z wybranych Portali wchodzących w skład Sieci Portali do dnia 31 grudnia 2024 roku. Otrzyma również prawo posługiwania się oznaczeniem/logiem wskazanym w pkt. 19a przy dowolnej formie promocji lub reklamy zwycięskiej książki.
e) Jeśli któraś z książek uzyskanymi głosami przekroczy barierę 10% (wszystkich oddanych głosów) otrzyma dodatkową nagrodę w postaci możliwości reklamowania jej na kolejnym - jednym z wybranych portali - wchodzących w skład Sieci Portali na okres pół roku bez względu na inne otrzymane nagrody.

17. Organizator Plebiscytu skontaktuje się drogą mailową (lub inną formą) ze zwycięzcami Plebiscytu i uzgodni wybór Portali (z Sieci 33 Portali całej Polski) do promowania zwycięskich książek. Okresy promowań książek - wskazanych, jako nagrody w pkt.16 są gwarantowane przez Organizatora.

18. Nagroda nie podlega przekazaniu osobom trzecim, ani wymianie promowanej książki na inny tytuł.
19. Autorzy zwycięskich książek otrzymują zgodę i prawo od Organizatora Plebiscytu na posługiwanie się terminami oraz graficznymi znakami przy promowaniu nominowanych książek zgodnie z wynikami Plebiscytu oraz na naniesienie tych oznaczeń na okładkach zwycięskich książek czy to poprzez naklejki czy przy wznowieniach nakładu lub dodrukach:

a) Zwycięzca Plebiscytu "Tomik Roku 2023" w Plebiscycie Portalu www.pisarzeipoeci.pl,

b)Tomiki ze „Złotej Dziesiątki w Plebiscycie Portalu www.pisarzeipoeci.pl pt. "Tomik Roku 2022"

c)Tomiki ze „Srebrnej Dziesiątki w Plebiscycie Portalu www.pisarzeipoeci.pl pt. "Tomik Roku 2022"

*Wszystkie loga są udostępnione w formie graficznej Autorom zwycięskich tomików wraz z przekazaniem praw do ich używania.
20. Organizator wg własnego uznania może przyznać dodatkowe nagrody.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

21. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Plebiscytu odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
22. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w ramach Plebiscytu oraz Konkursu jest Administrator Portalu.
23. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Plebiscytu, przetwarza dane osobowe Uczestników podane w trakcie trwania Plebiscytu lub/i Konkursu zgodnie z art. 6 ust.1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
24. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Plebiscytu i (Regulamin) – przysługuje także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z celem przetwarzania wskazanym powyżej przez okres niezbędny dla realizacji i rozstrzygnięcia Plebiscytu, a w przypadku danych osobowych Zwycięzców Plebiscytu, którym wydano nagrody – dane są przetwarzane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami podatkowymi i o rachunkowości. Prze oddawaniu głosów nie pobieramy danych imiennych użytkonika.
25. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem: iod@niepodlegla.gov.pl


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

26. W trakcie trwania Plebiscytu Autorzy oraz Wydawcy nominowanych Książek jak i  czytelnicy mogą̨ zachęcać́, w tym za pośrednictwem mediów, do oddania głosów na konkretne nominowane Książki.
Autorzy, Wydawcy, Twórcy ani jakiekolwiek inne osoby trzecie, które działają̨ na zlecenie lub w porozumieniu z Autorem, Wydawcą nie mogą̨ jednak oferować́ żadnych korzyści materialnych za oddanie głosu w Plebiscycie na konkretne Książki lub Autorą. Zakaz ten obejmuje m.in. oferowanie określonych kwot pieniężnych, darmowych egzemplarzy książek, bonów, kodów rabatowych, punktów w programach lojalnościowych, itd.
27. Organizatorzy zastrzegają̨ sobie prawo usunięcia z Plebiscytu Książki, w przypadku, gdy działania podejmowane przez Autora, Wydawcę̨ lub jakakolwiek osobę̨ trzecią działającą na zlecenie lub w porozumieniu z Autorem, Wydawcą w trakcie trwania Plebiscytu naruszają̨ powszechnie obowiązujące normy prawne, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego.
28. Zabronione jest: ·
- oddawanie głosów z naruszeniem powszechnie obowiązujących norm prawnych dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego,
- zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań́ lub innego rodzaju automatycznych urządzeń́ i programów komputerowych powodujących naliczanie (generowanie) głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z adresu IP (np. botów itp.),

- tworzenie przez osobę̨ fizyczną odrębnych adresów IP wyłącznie w celu oddania głosu,
- podejmowanie innych prób oszustwa w procesie oddawania głosów.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub odwołania Plebiscytu bez podawania powodów, przed terminami określonymi w pkt. 10 Regulaminu.
30. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
31. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem lub jego przebiegiem należy zgłaszać mailowo na adres: plebiscytpisarzipoeci@gmail.com wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Reklamacje rozstrzygane będą do dnia ogłoszenia ostatecznych wyników.

32.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- problemy w funkcjonowaniu strony internetowej Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one w odniesieniu do zdarzeń́, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć́ lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
- udział w Plebiscycie użytkownika niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Portalu, na który to nie miał wpływu i szkody tym związane.

Organizator, dn. 1 grudnia 2023 roku
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."
                                   /przysłowie chińskie/
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.